آموزش زبان انگلیسی

هزینه ثبت نام در دوره: رایگان هزینه گواهی پایان دوره: رایگان
ظرفیت: 25 حد نصاب: 25
وضعیت دوره : فعال تاریخ ثبت : 1397/11/14
کد دوره : r749152083 نوع دوره : دوره های آموزشی
تعداد شرکت کننده ها : 5 نفر نوع تدریس : گروهی
تاریخ شروع دوره : 1397/11/1 تاریخ پایان دوره : 1397/11/30
پیش نیاز :

وسایل مورد نیاز :

اهداف دوره :

مفاد درسی :

آموزش زبان انگلیسی
محل برگزاری
مدرسان